KindVak

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor deelname aan door ConExpo B.V. georganiseerde evenementen en beurzen

ConExpo B.V.


Beursorganisatie bureau

Ingeschreven bij KvK onder nummer 50837311

Correspondentieadres:

De Bloemendaal 3

5221 EB ’s-Hertogenbosch

Tel: +31 – 73 – 20 20 229


Artikel 1

Aanvaarding van deelnemers

1.1 Door het toesturen aan ConExpo B.V. van een ondertekend inschrijfformulier of digitale acceptatie van de toegestuurde offerte met betrekking tot een of meer door ConExpo B.V. georganiseerde evenementen en beurzen, accepteert deelnemer de onderhavige algemene voorwaarden met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van deelnemer.

1.2 De overeenkomst tot deelname komt meteen tot stand zodra de deelnemer het formulier ondertekent of de offerte digitaal accepteert.

1.3 ConExpo B.V. is gerechtigd zonder opgave van redenen een aanvraag tot deelname af te wijzen.


Artikel 2
Werkingssfeer algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle betrekkingen tussen ConExpo B.V. en deelnemer. Indien en voor zover van een of meer onderdelen van deze voorwaarden schriftelijk wordt afgeweken, blijven de bepalingen waarvan niet nadrukkelijk is afgeweken, onverkort hun gelding behouden. De overeengekomen wijzigingen van deze voorwaarden gelden slechts voor de bij die overeenkomst bepaalde gevallen, tenzij die afwijkingen in een volgende overeenkomst schriftelijk worden bevestigd.


Artikel 3
Data der beurzen

3.1 Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over beurzen dan dienen daaronder begrepen te worden alle evenementen, tentoonstellingen, exposities, bedrijfspresentaties, markten en alle overige activiteiten welke door ConExpo B.V. worden georganiseerd.

3.2 ConExpo B.V. behoudt zich het recht voor de oorspronkelijk vastgestelde data van een beurs te wijzigen. Deelnemer is in dat geval gerechtigd de betrokken overeenkomst te ontbinden, doch zal dit met bekwame spoed uiterlijk binnen 10 dagen na kennisgeving schriftelijk aan ConExpo B.V. kenbaar moeten maken. Ook is ConExpo B.V. gerechtigd een reeds vastgestelde beurs in het geheel geen doorgang te doen vinden. De betrokken overeenkomst dient in dat geval als ontbonden te worden beschouwd. Deelnemer zal in deze gevallen geen aanspraak hebben op enigerlei vorm van schadevergoeding en doet hierbij uitdrukkelijk afstand van zijn eventuele vorderingsrecht.

3.3 ConExpo B.V. stelt de openingstijden van de beurs vast en is gerechtigd deze tussentijds te wijzigen. Ook in dat geval heeft deelnemer geen aanspraak op enigerlei vorm van schadevergoeding.


Artikel 4
Wijze van deelname

4.1 Het staat de deelnemer vrij aan de betrokken beurs deel te nemen in de hoedanigheid die hij verkiest. Deelnemer zal alleen die artikelen/merken/diensten op de beurs presenteren, welke in het inschrijfformulier zijn vermeld. Deelnemer mag in de hem toegewezen standruimte geen andere artikelen/merken/diensten presenteren, behoudens schriftelijke toestemming ConExpo. Deelnemer is gehouden op eerste verzoek van ConExpo B.V. andere artikelen/merken/diensten met bekwame spoed te verwijderen.


Artikel 5
Indeling

5.1 ConExpo B.V. is gerechtigd voor het tijdstip van inrichting van de beurs een aan de deelnemer toegewezen plaats te wijzigen in een gelijkwaardige andere plaats op de betrokken beurs, zonder dat deelnemer in dat geval recht kan doen gelden op enigerlei van schadevergoeding.


Artikel 6
Gehuurde ruimte

6.1 Tot de standruimte behoort/behoren uitsluitend de in de overeenkomst of op het inschrijfformulier omschreven grondoppervlakte(n).

6.2 . Standaardbouwhoogte is 250cm. De deelnemer dient zelf te zorgen voor nette afgewerkte scheidingswanden met aanpalende standen van minimaal 250cm hoog. Indien de stand grenst aan een halwand of een loze ruimte, dient ook hier een wand voor geplaatst te worden. Indien een scheidingswand hoger is, dient het gedeelte boven 250cm aan de buitenzijde netjes vlak en wit afgewerkt te worden.

6.3 In de huurprijs per mtr² oppervlakte is voor deelnemer nimmer begrepen de huur van vloerbedekking, meubilair, elektriciteit aansluiting en/of verbruik wateraanvoer en/of –afvoer, standbouw, etc. 

6.4 Indien door ConExpo B.V. wordt gesproken over de locatie, de hal of het complex, dan wordt bedoeld de evenementenhal waar de beurs plaats vindt, het buitenterrein en/of het aangebouwde semipermanente tentoonstellingspaviljoen.

6.5 ConExpo B.V. stelt de breedte van de gangpaden vast.


Artikel 7
Inrichting stands

7.1 Aan de deelnemer zal, gedurende een telkens door ConExpo B.V. te bepalen tijd, gelegenheid worden gegeven tot het inrichten van de door hem gehuurde ruimte.

7.2 ConExpo B.V. bepaalt in haar voorwaarden wanneer de aanvoertransporten en inrichtingswerkzaamheden uiterlijk beëindigd moeten zijn.

7.3 Gedurende de beurs mag geen emballage of transportmateriaal op voor het publiek toegankelijke plaatsen aanwezig zijn.

7.4 Het gebruik van brandgevaarlijk en/of minderwaardig decoratie- en/of standaankledingsmateriaal is verboden. Een en ander ter uitsluitende beoordeling van ConExpo B.V. n.a.v. de brandweervoorschriften ter plaatse.

7.5 Indien tijdens de inrichting c.q. opbouw en/of de ontruiming c.q. afbouw door de deelnemer gebruik wordt gemaakt van de door ConExpo B.V. ter beschikking gestelde machines en/of vorkheftrucks, dan is het gebruik daarvan niet in de standprijs inbegrepen.

7.6 De deelnemer mag, indien zij gebruik maakt van een vorkheftruck in de door ConExpo B.V. gehuurde locatie, alleen (laten) berijden door gecertificeerd personeel van de locatie en/of organisatie.


Artikel 8
Gebruik van de stands

8.1 De deelnemer is verplicht de aan hem toegewezen ruimte met artikelen en personeel bezet te houden gedurende de tijden, dat de beurs voor publiek toegankelijk is.

8.2 De deelnemer is vrij in de aan hem toegewezen ruimte de bezoekers van de beurs al dan niet toe te laten.

8.3 Deelnemer zal ConExpo, het personeel of de gemachtigden van ConExpo B.V. te allen tijde vrije toegang tot de gehuurde standruimte verschaffen.


Artikel 9
Ontruiming stands

9.1 Aan de deelnemer zal na sluiting van de beurs gedurende een telkens door ConExpo B.V. te bepalen tijd gelegenheid worden gegeven tot ontruiming van de door hem gehuurde ruimte.

9.2 De deelnemer is gehouden de door hem gehuurde ruimte na gebruik achter te laten in dezelfde staat als deze door ConExpo B.V. aan hem ter beschikking is gesteld.

9.3 ConExpo B.V. is gerechtigd de door de deelnemer gehuurde ruimte op kosten van de deelnemer in de oorspronkelijke staat te doen terugbrengen op een door haar te bepalen wijze.

9.4 Indien tijdens de ontruiming door de deelnemer gebruik wordt gemaakt van door ConExpo B.V. ter beschikking gestelde machines en/of vorkheftrucks, is het gebruik daarvan niet in de standhuurprijs begrepen.

9.5 Indien deelnemer de gehuurde ruimte niet tijdig zal hebben ontruimd, zal ConExpo B.V. de ontruiming ter hand (laten) nemen en zullen de aanwezige materialen, goederen en/of emballage van deelnemer worden verwijderd en bij derden worden opgeslagen, dit alles op kosten van deelnemer.


Artikel 10
Technische voorzieningen

10.1 De binnen de gehuurde ruimte voor de aanleg van elektriciteit, water, gas, telefoon, fax, internet, etc. te verrichten werkzaamheden kunnen, voor zover deze door ConExpo B.V. worden goedgekeurd, in opdracht en voor rekening van deelnemer worden uitgevoerd uitsluitend door erkende installateurs of door een installateur van ConExpo.

10.2 De aansluiting van de binnen de gehuurde ruimten gemaakte installaties aan de leidingen en/of kabelnetten van het gebouw, mogen uitsluitend door erkende installateurs worden tot stand gebracht. ConExpo B.V. is gerechtigd de in het vorige lid bedoelde aansluiting niet te laten maken of reeds bestaande te verbreken, indien deelnemer of zijn lasthebber naar haar oordeel de in het tweede lid van dit artikel bedoelde aanwijzing niet opvolgen.

10.3 ConExpo B.V. aanvaardt tegenover de deelnemer ten aanzien van de beschikbaarstelling van elektriciteit en eventueel gas en water, geen verdere aansprakelijkheid dan door de betrokken leveringsbedrijven jegens ConExpo B.V. wordt aanvaard.

10.4 Deelnemer is verplicht de voorschriften van ConExpo B.V. en van de leveringsbedrijven ter zake van gebruik van elektriciteit en eventueel gas en water in acht te nemen.

10.5 Door ConExpo B.V. zullen het gebouw en de gangpaden worden schoongemaakt. De schoonmaak van de stand(s) dient door deelnemer te worden verzorgd, tenzij hiervoor afwijkende afspraken zijn gemaakt met ConExpo.


Artikel 11
Deelnemers- en toegangskaarten

11.1 Deelnemer ontvangt voor zichzelf en personeelsleden kosteloos 2 deelnemerspassen per 12 m2 standruimte, die op naam dienen te worden gesteld. Deze passen dienen als legitimatiebewijs en als bewijs van toegang tot de beurs, en dienen te allen tijde zichtbaar gedragen te worden.

11.2 Deelnemer ontvangt desgewenst per gehuurde mtr² een nader overeen te komen aantal uitnodigingskaarten en/of reductiekaarten ten behoeve van haar gasten en/of relaties.

11.3 Deelnemer ontvangt 1 parkeerkaart per 12m2 die recht geeft op kostenloos parkeren tijdens beurs en op- en afbouw. Extra passen kunnen bijbesteld worden tegen het dan geldende parkeertarief van de locatie. Deelnemer heeft jegens ConExpo B.V. nimmer aanspraak op kosteloos parkeren om of nabij de betrokken beurs.


Artikel 12
Onderhuur

12.1 Het is de deelnemer uitdrukkelijk verboden de door hem gehuurde ruimte geheel of gedeeltelijk aan derden ten gebruikte af te staan of die van andere deelnemers te ruilen.

12.2 Het is de deelnemer niet toegestaan in de door hem gehuurde ruimte ten behoeve van derden voorwerpen ten toon te stellen, die ten verkoop aan te bieden, te verkopen of daarvoor reclame te maken, in welke vorm dan ook.


Artikel 13
Verhindering- Faillissement- Surseance van betaling

13.2 Indien deelnemer voor aanvang van de beurs in staat van faillissement wordt verklaard dan wel surseance van betaling wordt verleend, is ConExpo B.V. gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden c.q. ontbonden te verklaren, zonder dat zulks deelnemer ontslaat van zijn verplichting de overeengekomen standhuur te betalen.


Artikel 14
Betalingsvoorwaarden

14.1 De standhuur met bijkomende kosten is verschuldigd op de op het inschrijvingsformulier c.q. de factuur vermelde tijdstippen, tenzij schriftelijk een andere betalingsregeling is overeengekomen.

14.2 Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door ConExpo B.V. geopende bankrekening zoals vermeld op de factuur.

14.3 Betalingen aan vertegenwoordigers van ConExpo B.V. zullen de opdrachtgever ter zake diens betalingsverplichting jegens ConExpo B.V. slechts dan kunnen kwijten, indien en voor zover de desbetreffende vertegenwoordiger een genummerde en door ConExpo B.V. gewaarmerkte kwitantie aan deelnemer heeft verstrekt.

14.4 Betalingen van deelnemer zullen in eerste instantie worden afgeboekt op eventueel nog openstaande oudere vorderingen.


Artikel 15
Gevolgen van niet tijdige betaling

15.1 Van niet tijdige betaling is sprake indien deelnemer in gebreke blijft enige termijn geheel of gedeeltelijk tijdig te voldoen. Indien dit het geval is dient de eventueel in het inschrijvingsformulier vermelde betalingsregeling als vervallen te worden beschouwd en geldt de regeling inhoudende betaling binnen 14 dagen na factuurdatum.

15.2 Ingeval van niet tijdige betaling door deelnemer van enig bedrag alsmede in geval van (voorlopige) surseance van betaling of in geval van faillissement, zullen alle door deelnemer aan ConExpo B.V. verschuldigde bedragen terstond en geheel opeisbaar zijn zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is.

15.3 Bij niet tijdige betaling van enig bedrag is door deelnemer aan ConExpo B.V. een rentevergoeding verschuldigd van 1% per maand, ingaande op de vervaldag zoals bedoeld in artikel 14 lid 1 van deze voorwaarden tot aan de dag der algehele voldoening van het alsdan opeisbare bedrag. De rentevergoeding wordt berekend over het op de vervaldag opeisbare bedrag, waarbij elk gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend.

15.4 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, waaronder de kosten wegens juridische bijstand, verband houdende met de incassering van de verschuldigde bedragen zijn voor rekening van deelnemer. Partijen komen in dit verband overeen dat de buitengerechtelijke incassokosten van ConExpo B.V. 15% van het verschuldigde, met een minimum van €150,- zullen bedragen.

15.5 ConExpo B.V. is gerechtigd ingeval deelnemer de vordering voortvloeiend uit enige inschrijving geheel of gedeeltelijk niet op het daartoe overeengekomen tijdstip heeft betaald, de inschrijving, ook zonder deelnemer hiervan schriftelijk in kennis te stellen, als vervallen te beschouwen, zonder dat zulks deelnemer enige aanspraak jegens ConExpo B.V. zal geven en zonder dat dientengevolge in enig opzicht afbreuk wordt gedaan aan de rechten en aanspraken van ConExpo B.V. jegens deelnemer uit hoofde van zijn verbintenissen tegenover ConExpo. Met name blijft ConExpo B.V. gerechtigd de overeengekomen standhuur van deelnemer te vorderen.


Artikel 16
Klachten

16.1 Iedere klacht met betrekking tot de uitvoering door ConExpo B.V. van enige overeenkomst met deelnemer, dient door deelnemer bij ConExpo B.V. te zijn ingediend binnen een termijn van 1 maand na afloop van de betrokken beurs, zulks op straffe van verval van iedere aanspraak. Klachten over standmateriaal, tapijt, technische voorzieningen of andere standonderdelen die via ConExpo B.V. gehuurd zijn, dienen tijdens het evenement gemeld te worden, zodat deze ter plaatse opgelost kunnen worden. Indien ter plaatse opgelost, is er geen mogelijkheid tot restitutie, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Melding van niet functioneren van standonderdelen na de beurs is niet mogelijk.

16.2 Het in behandeling nemen van een klacht laat de betalingsverplichting van deelnemer onverlet.


Artikel 17
Aansprakelijkheid deelnemer

17.1 Deelnemer blijft volledig aansprakelijk voor alle schade die door toedoen of nalatigheid van hemzelf, zijn personeel of lasthebber alsmede zijn genodigden zal zijn veroorzaakt. Ook is deelnemer aansprakelijk voor schade welke in verband met de door voormelde personen meegenomen goederen zal worden veroorzaakt. Deelnemer vrijwaart ConExpo B.V. voor iedere aanspraak van derden ter zake van dergelijke schade.

17.2 Alle op de beurs aanwezige goederen van deelnemer, diens personeel en/of genodigden blijven voor zijn rekening en risico en ter zake zal noch ConExpo B.V. noch diens gemachtigde of personeel aansprakelijk zijn, behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid van ConExpo. Deelnemer is verplicht een deugdelijke verzekering te sluiten voor de risico’s van diefstal, verduistering en vernieling van zijn goederen alsook tegen wettelijke aansprakelijkheid.


Artikel 18
Diverse verbodsbepalingen

18.1 Het is deelnemer en zijn personeel verboden: Prijscouranten, circulaires, reclamebiljetten, folders, enz. buiten de gehuurde ruimte uit te reiken.

18.2 Tekeningen, reproducties of fotografische opnamen te maken, op te hangen, of uit te reiken buiten de gehuurde ruimte, tenzij met schriftelijke toestemming van ConExpo. ConExpo B.V. behoudt zich echter het recht voor fotografische opnamen, tekeningen, enz. te maken van gedeelten van de beurs en deze voor wervingsbrochures of publiciteitsdoeleinden te gebruiken.

18.3 Zodanig gebruik te maken van de gehuurde ruimte, dat daardoor voor andere deelnemers of voor bezoekers, hinderlijk geraas, belemmering van toe- of doorgang, lichtval, uitzicht of andere hinder, gevaar of schade kan ontstaan, een en ander uitsluitend ter beoordeling van ConExpo.

18.4 Het gesproken woord door luidsprekers of anderszins te versterken of muziek ten gehore te brengen of ten gehore te doen brengen, anders dan met schriftelijke toestemming van ConExpo.

18.5 Projectie-, video- en/of filmapparatuur op te stellen of te gebruiken, anders dan na goedkeuring door ConExpo.

18.6 In of op de gehuurde ruimte licht ontvlambare of ontplofbare stoffen, gassen en gevaarlijke goederen (waaronder chemische bestrijdingsmiddelen en insecticiden), stankverspreidende stoffen, alsmede  radioactieve bronnen te hebben, vuur te maken of kachels te doen branden, of licht ontvlambare emballage te bewaren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ConExpo.

18.7 Storende reclame te voeren, een en ander ter beoordeling van ConExpo.

18.8 Misleidende verkoop- of demonstratiecontracten aan het publiek ter ondertekening voor te leggen, een en ander ter beoordeling van ConExpo.

18.9 Machines, apparaten en/of producten te exposeren, waarvoor de fabrikant, de erkende importeur of de erkende regionale grossier of distributeur geen toestemming heeft verleend.

18.10 In de door deelnemer gehuurde ruimte andere artikelen te exposeren of aan te prijzen dan die, welke op zijn inschrijfformulier zijn vermeld of anders zijn overeengekomen.

18.11 Artikelen te exposeren, of aan te prijzen, welke het imago van de beurs en/of ConExpo B.V. kunnen schaden.

18.12 Reclame en/of publiciteit te maken voor beurzen/evenementen, welke concurrerend zijn voor ConExpo, zulks ter beoordeling van ConExpo.


Artikel 19
Handhaving orde

19.1 ConExpo B.V. zorgt voor de handhaving van de orde. Zij regelt en beperkt zonodig de openstelling voor het publiek/ de bezoekers en stelt de toegangsprijzen vast.

19.2 Deelnemer en zijn personeel zijn gehouden zich te gedragen overeenkomstig de door of namens ConExpo B.V. uitgevaardigde bepalingen en aanwijzingen.

19.3 ConExpo B.V. behoudt zich het recht voor een ieder die zich niet aan de gestelde instructies wenst te houden, de toegang tot het beursterrein en de gebouwen te ontzeggen.


Artikel 20
Gebondenheid ConExpo

20.1 Aanbiedingen en/of toezeggingen van employees, adviseurs, freelance medewerkers, beleidscommissies, reclamebureaus, directies of medewerkers van gebouwen waar de beurs plaatsvindt zijn jegens ConExpo B.V. slechts bindend indien deze door ConExpo B.V. schriftelijk zijn bevestigd.

20.2 Deelnemer kan nimmer enig recht ontlenen aan advertentie- of reclamecampagnes dan wel teksten uit wervingsbrochures, voorlichtings- of reclamefolders, affiches, circulaires, etc. etc. afkomstig van ConExpo, voor zover deze het doel beoogen reclame te maken voor een of meer door ConExpo B.V. georganiseerde beurzen dan wel het doel beoogen deelnemers en/of bezoekers te werven.


Artikel 21
Bezoekersaantallen

21.1 ConExpo B.V. geeft geen enkele garantie voor het aantal personen dat een beurs zal bezoeken. Indien een beurs door welke omstandigheid dan ook onvoldoende bezoekers mocht trekken, zal ConExpo B.V. nimmer jegens deelnemer aansprakelijk zijn voor eventueel hieruit voortvloeiende schade, terwijl zulks de betalingsverplichtingen jegens ConExpo B.V. ongewijzigd laat.


Artikel 22
Overmacht

22.1 Ingeval van overmacht is ConExpo B.V. gerechtigd de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) als ontbonden te beschouwen c.q. de inschrijving te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens deelnemer te zijn gehouden. In dat geval is ConExpo B.V. gehouden met bekwame spoed aan deelnemer hiervan mededeling te doen. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van ConExpo B.V. onafhankelijke ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst c.q. de uitvoering daarvan al of niet voorzienbare omstandigheid, waardoor de (verdere) nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderd wordt of in redelijkheid niet meer van ConExpo B.V. kan worden gevergd. Tevens wordt als overmachtsituatie aangemerkt de situatie waarbij ConExpo B.V. door het uitvoeren van de overeenkomst in conflict zou komen met andere deelnemers.

22.2 ConExpo B.V. is gerechtigd in geval van overmacht, waardoor de beurs geheel of gedeeltelijk voor de gehele duur of tijdelijk niet kan worden gehouden, met instandhouding van de overeenkomst met deelnemer zo spoedig mogelijk een nieuwe datum voor de beurs vast te stellen. De door deelnemer reeds betaalde standhuur/bijkomende kosten zullen dan door ConExpo B.V. worden beschouwd als betaling voor de beurs op de nieuw vast te stellen datum.


Artikel 23
Huur en bijkomende kosten

23.1 Indien deelnemer door bemiddeling van ConExpo B.V. meubilair, vloerbedekking, elektriciteitsaansluiting of andere standmaterialen huurt, dan zijn de bepalingen c.q. condities die zijn gesteld door het verhuurbedrijf c.q. het installatiebedrijf tevens van toepassing tussen deelnemer en ConExpo.


Artikel 24
Conversie

24.1 Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig is, treedt voor deze bepaling een geldige bepaling in de plaats die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van het nietige beding. De eventuele nietigheid van een der bepalingen van deze algemene voorwaarden, tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.


Artikel 25
Onvoorziene gevallen

25.1 In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist ConExpo. ConExpo B.V. is gerechtigd te allen tijde wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen en deze aan te vullen.


Artikel 26
Aansprakelijkheid

26.1 ConExpo B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor door deelnemer op de beurs gepresenteerde artikelen/merken/diensten en daarmee verband houdende teksten, uitlatingen, etc.

26.2 De verplichting tot vergoeding van eventuele schade zal ingeval van aansprakelijkheid van ConExpo B.V. in geen geval betrekking kunnen hebben op eventuele omzetderving of andere eventuele bedrijfsschade van deelnemer en zal nimmer meer belopen dan ten hoogste creditering voor het factuurbedrag, terwijl ConExpo B.V. daarnaast bereid is de kosten verbonden aan eventueel te treffen redelijke voorzieningen ter beperking van mogelijke schade voor haar rekening te nemen tot een maximum evenwel van de waarde van het niet of onjuist uitgevoerde gedeelte van de betreffende overeenkomst, zulks uitsluitend ter beoordeling van ConExpo.


Artikel 27

AVG

Deelnemer geeft hierbij aan ConExpo B.V. toestemming voor de verwerking van alle gegevens van Deelnemer welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Deelnemer en ConExpo B.V., alsmede voor de verwerking van alle gegevens die door Deelnemer gedurende de looptijd van de overeenkomst en/of voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst aan ConExpo B.V. ter beschikking zijn gesteld. Deelnemer en ConExpo B.V. erkennen dat de verwerking van deze gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan de wettelijke verplichting(en) van ConExpo B.V. om de vitale belangen van Deelnemer te beschermen, dan wel voor de behartiging van legitieme belangen van ConExpo B.V. ConExpo B.V. zal deze gegevens niet voor een ander doel gebruiken dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst dan wel om te voldoen aan enige wettelijke verplichting.

Deelnemer geeft bovendien reeds nu voor alsdan aan ConExpo B.V. toestemming om de gegevens te bewaren zolang er voor ConExpo B.V. enige (wettelijke of fiscale) bewaartermijn geldt. De gegevens zullen in ieder geval gedurende een periode van vijf (5) jaar na afloop van de overeenkomst worden bewaard.

Deelnemer verklaard hierbij bekend te zijn met zijn/haar rechten terzake, waaronder doch niet uitsluitend begrepen het recht op inzage, het recht om voornoemde toestemming in te trekken en het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder.


Artikel 28
Bevoegdheid rechtbank

28.1 ConExpo B.V. is bevoegd om geschillen welke uit deze overeenkomst voortvloeien en waarbij de rechtbank absoluut bevoegd is bij uitsluiting voor te leggen aan de rechtbank te ‘s-Hertogenbosch, een en ander ter vrije keuze van ConExpo B.V.


Artikel 29
Toepasselijk recht

29.1 Op geschillen welke uit deze overeenkomst voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.