Curriculumherziening: Hoog tijd en hard nodig

De kennis en vaardigheden die leerlingen moeten opdoen in het onderwijs zijn specifieker uitgewerkt, waarmee leerkrachten betere handvatten krijgen om hun lessen in te richten.

Op 14 mei publiceerde curriculum.nu een groot aantal voorstellen voor het hervormen van het curriculum voor primair en voortgezet onderwijs. Landelijke kerndoelen en eindtermen zijn herzien, waarmee er een nieuwe basis is gelegd voor de inhoud van het onderwijs in Nederland. KindVak Magazine bekeek de voorstellen. Wat is er nieuw?

‘Ongeveer 150 leerkrachten en schoolleiders hebben in negen ontwikkelteams aan een nieuw curriculum gewerkt.’

De voorstellen voor de curriculumherziening zijn sinds begin 2018 in ontwikkeling. Ongeveer 150 leerkrachten en schoolleiders hebben er in negen ontwikkelteams aan gewerkt. In het nieuwe curriculum zijn de volgende speerpunten benoemd: Digitale geletterdheid, Engels / MVT, Nederlands, Rekenen & Wiskunde, Burgerschap, Bewegen & Sport, Kunst & Cultuur, Mens & Natuur, Mens & Maatschappij.

Wat is nieuw?
Dit is de eerste keer dat curriculumhervorming in dergelijke mate gericht is op de doorgaande leerlijn. De ontwikkelaars hebben zich ingezet om ervoor te zorgen dat de kerndoelen door de jaren heen op elkaar aan blijven sluiten. Zoals wij eerder in onze publicaties en ook in KindVak Magazine meermaals hebben betoogd, is een doorgaande leerlijn een cruciaal element van een toekomstbestendig curriculum.

Ook de nieuwe toevoegingen die te maken hebben met digitale geletterdheid zijn hard nodig. Hoe ga je om met privacy op het internet? Hoe herken je betrouwbare informatie? Wat is een internettrol en wat doe je ertegen? Dit zijn allemaal vragen waar in veel huidige curricula weliswaar aandacht aan wordt besteed, maar die doorgaans (er zijn ook uitzonderingen!) niet in het middelpunt van de belangstelling staan. Door digitale geletterdheid in de kerndoelen op te nemen ontstaat er ruimte voor leerkrachten om dit soort vragen de aandacht te geven die ze verdienen.

Daarnaast is het speerpunt burgerschap aan de kerndoelen toegevoegd. Tot voorheen moesten scholen ‘iets’ doen met burgerschap, maar was niet gespecificeerd aan welke doelen precies gewerkt moest worden. In het nieuwe curriculum is vastgelegd dat thema’s als Vrijheid & Gelijkheid, macht en inspraak, solidariteit, diversiteit en duurzaamheid aan de orde moeten komen in het onderwijs.

De kennis en vaardigheden die leerlingen moeten opdoen in het onderwijs zijn specifieker uitgewerkt, waarmee leerkrachten betere handvatten krijgen om hun lessen in te richten. Daarnaast is het curriculum zo ingericht dat de overstap tussen primair en voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk kan verlopen, waarbij er nadrukkelijk aandacht is voor de doorgaande leerlijn.

Kritiek
Toch is er ook kritiek op de voorstellen van Curriculum.nu. De Onderwijsraad vindt bijvoorbeeld dat Curriculum.nu te veel bezig is met zowel het toewerken naar kerndoelen en eindtermen (het leveren van bouwstenen voor de actualisatie van kerndoelen en eindtermen), curriculumontwikkeling (nadenken over doelen en inhoud) als onderwijsontwikkeling (deze bouwstenen tot concrete lesvoorbeelden doorontwikkelen). Dit zou een gebrek aan scherpte in de voorstellen tot gevolg hebben. Maar het is erg lastig, zo niet onmogelijk, om deze drie processen van elkaar te scheiden. Bovendien: mocht Curriculum.nu ervoor gekozen hebben om deze scheiding aan te houden zou het naar alle waarschijnlijkheid met precies tegenovergestelde kritiek te maken krijgen, namelijk dat het zich te veel richt op één aspect van curriculumhervorming.

Wij zijn dan ook blij met de nieuwe voorstellen. Door leerkrachten en schoolleiders de leiding te geven in het vormingsproces wordt er door mensen uit de praktijk bepaald wat de doelen van ons onderwijs zijn. Een herziening van het curriculum was naar onze mening al geruime tijd nodig, en wij zijn daarom blij met deze stap. Nu wordt het de uitdaging om het nieuwe curriculum concreet te vertalen naar de dagelijkse praktijk van de leraar.

Auteurs: Thom en Jon Roozenbeek

Deel Curriculumherziening: Hoog tijd en hard nodig

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Over KindVak nieuws

KindVak werkt met een aantal vaste redacteuren, die ons redactieteam vormen. Daarnaast zijn we altijd op zoek naar gastredacteuren.

De verantwoording voor ingebrachte teksten liggen bij de auteurs van deze teksten.

Het redactieteam van KindVak

Lees het nieuws per categorie

Beurs nieuws

Branche nieuws

Meld je aan voor de KindVak nieuwsbrief

Waar ontvang jij je updates het liefst?

Green Deal Scholen voor duurzame, gezonde en betaalbare scholen

Nederland telt ongeveer 9 duizend schoolgebouwen voor PO en VO. Een heel aantal daarvan is gevestigd in monumentale panden. Hoe krijg je die gezond

Kindvolgsystemen: op weg naar het kinderimplantaat?

Waar komt de drang vandaan om onze kinderen in de gaten te houden als we zelf niet in de buurt zijn? En hoever ga

Onderwijs met ICT

Het afgelopen jaar, met lock downs en thuisonderwijs, heeft geleid tot meer ICT in het primaire proces in het onderwijs en de VVE. Juffen